• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Vrijwilligersbeleid

  Vrijwilligersbeleid       

  Op de algemene ledenvergadering van 13 september 2004 is door de aanwezigen unaniem ingestemd met het bestuursvoorstel betreffende het vrijwilligersbeleid.
  De vergadering ging zonder wijzigingen akkoord met onderstaande regels m.b.t verplicht vrijwilligerswerk.
  Onderstaande regels zijn met onmiddellijke ingang voor elk Constantia lid van kracht maar in het bijzonder van belang voor de circa 65 voetballende leden die nog
  geen vrijwilliger zijn bij de club. Wij gaan er voor alsnog vanuit dat wij op ieders medewerking kunnen rekenen en de zware sancties daarom niet hoeven toe te passen.


  Alle voetballende seniorleden en O19-elftal spelers zijn verplicht per seizoen 4 keer een dagdeel beschikbaar te zijn voor vrijwilligerswerk. Tevens geldt dit voor de ouders van alle jeugdleden die nog geen vrijwilligerswerk verrichten.
  Dit betekent niet dat iedereen ook 4 keer per seizoen aan de beurt komt. Dit is afhankelijk van de behoefte.

  Iedereen die nu al actief is als vrijwilliger voldoet al aan deze eis.

  Het vrijwilligerswerk kan allerhande activiteiten omvatten zoals onderhoud van de accommodatie, reclameborden schoonmaken, helpen in ons clubhuis, jeugdwedstrijd fluiten enz.

   Beleid t.a.v. fluiten jeugdwedstrijden is als volgt:

  Ieder voetballend lid wordt geacht vanaf het jaar dat men 17 jaar wordt (jaartal van het door KNVB verplichte spelregelbewijs) t/m het jaartal dat men 21 jaar wordt
  3 wedstrijden per seizoen te fluiten. Uitzonderingen hierop zijn: jeugdleider, trainer of bv jeugdkampleiding. De scheidsrechtertaak staat los van alle andere taken zoals bv kantinedienst en zal uitgevoerd moeten worden volgens onderstaande afspraken.
  In verband met een variërend ledenaantal is het bestuur gemachtigd dit aantal te verhogen met 1 indien dit noodzakelijk mocht zijn.

  Minimaal 14 dagen voor de datum van de activiteit krijgt het betreffende lid bericht wat van hem wordt verwacht.
  Indien de termijn korter is dan 14 dagen zal e.e.a. in overleg worden afgesproken.

  Het is toegestaan iemand anders te laten werken. De vervanger (invaller) hoeft niet perse een lid van Constantia te zijn. Wel blijf je zelf te allen tijde verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de aan jou opgedragen taak. Ook moet uiterlijk de dag voordat de taak moet worden uitgevoerd aan de contactpersoon worden doorgegeven wie er komt als plaatsvervanger.

  Voor alle duidelijkheid: afmelden is dus niet mogelijk.

  Ruim een jaar na het goedkeuren van het vrijwilligersbeleid door de jaarvergadering heeft het bestuur tot een kleine aanpassing/aanvulling besloten. Hierbij wel de opmerking dat het bestuur alle gevallen naar eigen inzicht en eigen afweging kan en zal beoordelen.

  In gevallen waarin de taak niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd moet de speler in kwestie zich verantwoorden bij het dagelijkse bestuur. Hierna neemt het dagelijks bestuur een besluit

  over de consequenties. Als de vrijwilliger te kort geschoten is krijgt men 3 extra vrijwilligerstaken.

  Deze 4 taken (1 + 3 extra) worden op zo kort mogelijke termijn ingeroosterd. Wordt een van deze taken niet of niet naar behoren uitgevoerd dan volgt alsnog 2 wedstrijden schorsing.

  Als betreffende speler de straf van 3 extra vrijwilligerstaken niet accepteert volgt alsnog 2 wedstrijden schorsing. Na de schorsing wordt men opnieuw ingeroosterd.

  Wederom niet of niet naar behoren uitvoeren 
  van de toegekende taak betekent 4 wedstrijden schorsing. Als na hernieuwde toewijzing van een taak wederom geen correcte uitvoering

  plaats vindt zal het bestuur royement aan de orde stellen.

  Het Bestuur.

  Wat telt niet als vrijwilligerstaak:             Lootjesverkoop O19-spelers

                                                              Indeling jeugd bloemenaktie