• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Namens het bestuur wil ik u bij deze uitnodigen voor het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
  Deze wordt gehouden op maandag 27 september a.s. aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.

  We vragen u zich te houden aan de Corona regels zoals deze overal gelden:

  • Blijf bij klachten thuis
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen

  Daarnaast is het ook dit jaar mogelijk om deel te nemen aan de vergadering via Teams (klik hier).
  Regels Teams voor tijdens de ALV-sessie:

  • Camera aan (het moet controleerbaar zijn wie erachter zit en/of deze persoon lid is)
  • Op tijd inloggen (5 minuten van tevoren) met start vergadering
  • Vragen via de chat stellen
  • Microfoon op gedempt (“mute”) zetten

  Alle leden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom.

  Agenda:
  1. Opening door de voorzitter.​
  2. Notulen algemene ledenvergadering van 28 september 2020 en notulen van extra ledenvergadering van 31 mei 2021 in verband met de veldverlichting van veld 2.​
  3. Jaarverslag seizoen 2020/2021.​
  4 a. Financieel verslag seizoen 2020/2021.
     b. Verslag kascommissie ​
  5. Presentielijst.​
  6. Contributie vaststelling.​
  7. Vooruitblik komend seizoen.​
  8. Vaststelling begroting seizoen 2021/2022.​
  9. Bestuursverkiezing:​
      - Aftredend en niet herkiesbaar Jan Pluk
      - Aftredend en herkiesbaar Carmen Wientjens
  10. Verkiezing kascommissie.​
  11. Binnen gekomen stukken en/of mededelingen vanuit het bestuur.​
  12. Rondvraag​
  13. Sluiting door de voorzitter

  Het financiële verslag ligt op 27 september van 19.15 u. tot 19.50 u. ter inzage in de bestuurskamer.

  Indien u verhinderd bent kunt u zich schriftelijk of via e-mail afmelden tot uiterlijk 26 september bij Jan Pluk, Wetstraat 1 of middels secretariaat@constantiawanroij.nl

  Hoogachtend en met vriendelijke groet,
  Marco Verheijen, Voorzitter W.V.V. Constantia.