• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Uitnodiging algemene ledenvergadering.

  Namens het bestuur wil ik U bij deze uitnodigen voor het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
  Deze wordt gehouden op maandag 28 september a.s. aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.

  In verband met de coronamaatregelen betrekken we ook het terras bij de vergadering om iedereen te kunnen ontvangen.
  We vragen u zich te houden aan de Corona regels zoals deze overal gelden:

  • blijf bij klachten thuis
  • houd 1,5 meter afstand van anderen

  Alle leden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom.

  Agenda:
  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen algemene ledenvergadering van 23 september 2019 en notulen van extra ledenvergadering in verband met kunstgrasveld van 5 november 2019.
  3. Jaarverslag seizoen 2019/2020.
  4 a. Financieel verslag seizoen 2019/2020.
     b. Verslag kascommissie 

  5. Presentielijst.
  6. Contributie vaststelling.
  7. Vooruitblik komend seizoen.
  8. Vaststelling begroting seizoen 2020/2021.
  9. Bestuursverkiezing:
  Periodiek aftredend en herkiesbaar is Patrick van de Cruijs.
  Periodiek aftredend en herkiesbaar is Cor Selten.
  Aftredend en niet herkiesbaar Mark van der Straaten
  Het bestuur verzoekt eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie zich voor 27 september te melden bij de secretaris (Jan Pluk).
  10. Verkiezing kascommissie.
  11. Binnen gekomen stukken en/of mededelingen vanuit het bestuur.
  12. Rondvraag
  13. Sluiting door de voorzitter

  Het financiële verslag ligt op 28 september van 19.15 u. tot 19.50 u. ter inzage in de bestuurskamer.

  Indien U verhinderd bent kunt U zich schriftelijk of via e-mail afmelden tot uiterlijk 27 september bij Jan Pluk, Wetstraat 1 of middels secretariaat@constantiawanroij.nl

  Hoogachtend en met vriendelijke groet,
  Marco Verheijen, Voorzitter W.V.V. Constantia.