• SAMEN 

  CONSTANTIA!

 • Doelstelling

  De doelstelling van deze club is jaarlijks een extra financiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sportvereniging W.V.V. Constantia middels een bijdrage van € 50,- per deelnemer per jaar. 

  Indien u Constantia ook een warm hart toedraagt nodigen wij u uit om ook lid te worden van onze club. Door jaarlijks € 50,- te storten ten name van Club van 50 W.V.V. Constantia bent u lid. U kunt zich elektronisch inschrijven (klik hier) of d.m.v. het inleveren van bijgevoegd formulier (klik hier)

  In de kantine van W.V.V. Constantia wordt een bord geplaatst waarop de namen van alle deelnemers van de Club van 50 vermeld staan. De door u op het inschrijfformulier vermelde naam zal hiervoor worden gebruikt. 


  In een jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden van de Club van 50 wordt onder meer de bestemming van de inleg bepaald.

 • Reglement

  Reglement Club van 50 W.V.V. Constantia.
   

  Artikel 1 - Doelstelling 
  De doelstelling van de Club van 50 is om jaarlijks middels een financiële bijdrage bepaalde projecten of faciliteiten te kunnen realiseren voor W.V.V. Constantia.


  Artikel 2 - Contributie, Lidmaatschap en Opzegging 

  De middelen van de Club van 50 worden opgebracht door de leden van de Club van 50 door het betalen van contributie voor het lidmaatschap. De contributie bedraagt € 50,-- per lid per lopend competitiejaar van 1 juli t/m 30 juni. De contributie moet worden betaald voor 1 oktober van het lopend competitiejaar en wordt geïncasseerd zoals bij aanmelding is aangegeven (contante betaling, bank/giro overschrijving of automatische incasso). Opzegging van dit lidmaatschap dient te gebeuren voor   1 juni voorafgaand aan het boekjaar waarin men de opzegging in wil laten gaan. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de commissie. Zolang van een lid geen opzegging wordt ontvangen, wordt diens lidmaatschap elk jaar stilzwijgend verlengd. Een ieder die niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, na eerst een aanmaning te hebben gehad, zal worden geroyeerd als lid van de Club van 50.

  Lid van de Club van 50 kunnen zijn individuele personen maar ook bedrijven of instellingen dan wel groepen van personen die als zodanig onder een eigen tenaamstelling lid willen zijn. Rechtspersonen en groepen van personen hebben in de besluitvorming van de Club van 50 één stem. Bij verhindering van een rechtspersoon mag er een vervanger worden afgevaardigd, dit dient vooraf bij de commissie gemeld te worden. 


  Artikel 3 - Commissie 
  De commissie van de Club van 50 bestaat uit minimaal 4 personen. Deze personen verdelen onderling de functie van voorzitter, secretaris met de daarbij behorende taken. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De penningmeester van W.V.V. Constantia draagt zorg voor de boeking en het beheer van de lidmaatschapsgelden. Leden van de commissie moeten lid zijn van de Club van 50. Een bestuursperiode van een commissielid bedraagt minimaal 3 jaar. Na de bestuursperiode van 3 jaar kunnen de commissieleden zich weer herkiesbaar stellen. Commissieleden worden benoemd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter en secretaris mogen niet gelijktijdig aftreden.


  Artikel 4 - Besteding gelden en controle 

  De opbrengsten van de jaarlijkse contributie worden bij voorkeur in zijn geheel besteed aan een of meerdere doelen als beschreven onder Artikel 1 Doelstelling. Niet uitgegeven gelden worden door de penningmeester beheerd voor besteding op een later tijdstip. Jaarlijks wordt de besteding van de gelden gecontroleerd door de kascommissie van W.V.V. Constantia.


  Artikel 5 - Verdeling gelden 

  Leden van de Club van 50 kunnen voorstellen doen voor de besteding van de ingelegde gelden. Bij de uitnodiging van de ledenvergadering zit een formulier om voorstellen in te dienen. Minimaal vier weken voor de ledenvergadering dienen de voorstellen van de leden bij de commissie ingediend te zijn. Deze voorstellen worden door de commissie en het hoofdbestuur getoetst. Twee weken voor de ledenvergadering zal aan de leden bekend gemaakt worden op welke voorstellen de leden kunnen stemmen tijdens de ledenvergadering. Meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden tijdens de ledenvergadering voor een voorstel is doelbestemming van het geld. Indien er na een stemming geen meerderheid is of indien de stemmen staken beslist uiteindelijk de commissie. De uitvoering van een voorstel wordt in samenwerking gerealiseerd met vrijwilligers, de commissie en het hoofdbestuur.


  Artikel 6 – Werving

  Ieder lid kan potentiële kandidaten voor de Club van 50 aandragen bij een van de commissieleden. Actieve werving wordt verricht door de commissieleden maar ook anderen kunnen nieuwe leden voordragen.
   

  Artikel 7 - Vergadering 
  De commissie van de club van 50 schrijft tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering uit. Deze zal medio mei van ieder jaar plaats vinden.
   

  Artikel 8 - Boekjaar 
  Het boekjaar van de club van 50 loopt per jaar van 1 juli t/m 30 juni.


  Artikel 9 – Aansprakelijkheid

  De Club van 50 valt onder W.V.V. Constantia en deze blijft dan ook ten aller tijden aansprakelijk.


  Artikel 10 - Wijziging Reglement 

  Het reglement kan worden gewijzigd indien de meerderheid van de aanwezigen leden tijdens de algemene ledenvergadering hiermee akkoord gaat. Voorstellen tot wijziging van het reglement dienen minimaal vier weken voorafgaand aan de ledenvergadering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de commissie. Twee weken voor de ledenvergadering zal aan de leden bekend gemaakt worden welke artikel(en) er in het reglement eventueel gewijzigd kunnen worden.


  Artikel 11 - Ontbinding Club van 50
  Bij ontbinding van de Club van 50 komen de op dat moment beschikbare gelden
  ten goede van W.V.V. Constantia.


  Artikel 12 - Hardheidsclausule 
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie. Tijdens de ledenvergadering wordt jaarlijks verslag gedaan van die bijzondere gevallen.


   
  Vastgesteld en goedgekeurd door de leden van de Club van 50 tijdens de eerste ledenvergadering dd. 27-02-2013.

 • Leden

  Leden Club van 50 W.V.V. Constantia

  Tiny Rooijendijk

  Van der Zanden Advies

  Ronnie Geene

  Karin Geurts

  Jan en Ineke van Haare

  Frank Gerrits

  Driek Reijnen

  Has Pijnappels

  Peter Graat

  Agro Jansen

  Jan Pluk

  Henk Blonk

  Jan Aben

  Toon Arts

  Jan Prinsen

  Gerrit Jacobs

  Piet Graat

  Marco Pijnappels

  Selectie Constantia

  Maurice Oteman

  Tiny Klomp

  Henk Laarakkers

  Lowie van Duijnhoven

  Grad Selten

  Luuk van Haare

  Schoolstraat 6 (Schakel 68)

  Toon Meijer

  Henri Ebben

  Henk Pijnappels

  Tiny Willems

  Jan Siroo

  Lowie van Duijnhoven

  Henk van der Cruijsen

  Math Klomp

  Marius en Ans Gerrits

  Tiny Poels

  Koos Aben

  Poemel

  Fick

  Henk Selten

  Jol Former

  Krimlinde 9/11

  Sjaak Aben

  Jan Willems

  Rob

  Cruijsen ten Haaf

  Patrick Daverveld Sportmassage

  Lellik

  Riek Wolfs

  Fam. van Schipstal

  Peter Lenkens

  Tien-Nelly Wientjens

  Gerry en José

  Toon/Carla

  Frank Schoen

  Harm v Boekel

  Rob en Janine

  Pluimveebedrijf Vloet

  Bon

  Schim

  Zieki

  Raymond Antonis Witgoedservice

  Ton & Tijs Aben

  Piet en Maria Willems

  Cor Selten

  Jan van den Broek

  Max en Annie

  Jos Hendriks

  Tom Geurts

  Henk vd Burgt

  Marly en Willy

  Sjaak Wienen (Wijnen)

  Henk Schoen

  Maikel / Brian

  Geert Derks

  Anoniem 1

  Toine Aben

  Fam. Koenen

  Mar-Jan

   Martien van der Heijden